Javna dražba za prodajo nepremičnin - Stanovanjska soseska Koseze

Objavljeno dne 24. marec 2016

Javna dražba za prodajo nepremičnin - Stanovanjska soseska Koseze

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

 

Številka: 478-49/2012

Datum: 24.3.2016

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-49/2012 z dne 20.6.2013 in z dne 15.12.2015 objavlja

 

Javno dražbo za

prodajo nepremičnin

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, faks 7141-284.

 

 1. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

 

 1. Opis predmetov prodaje:

Zap. št.

K.o.

Parc. št.

Površina

1.

Koseze

1633/20

718

2.

Koseze

1633/22

715

3.

Koseze

1633/24

731

4.

Koseze

1633/25

730

5.

Koseze

1633/26

835

6.

Koseze

1633/27

804

7.

Koseze

1633/28

850

8.

Koseze

1633/29

766

9.

Koseze

1633/30

746

10.

Koseze

1633/31

729

11.

Koseze

1633/32

829

12.

Koseze

1633/33

877

 

Javna dražba se izvede za vsako nepremičnino posebej. Zemljišča so na prodaj po sistemu videno – kupljeno.

Zemljišča so komunalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča. Po prostorskih aktih se nahajajo v območju naselja Koseze – stavbna zemljišča ter imajo stanovanjsko namembnost.

Zemljišča so opremljena z naslednjo komunalno opremo: asfaltirano cesto, javno razsvetljavo, elektriko in telekomunikacijskim vodom. Zemljišča so ustrezno opremljena z vodovodnimi priključki, vendar pa obstoječ vodovodni sistem za celotno stanovanjsko sosesko trenutno  ne zagotavlja dobave ustreznih količin vode za predvidene novogradnje. Občina Ilirska Bistrica bo skupaj s podjetjem JP KOMUNALA - distributerjem pitne vode v tekočem letu izvedla sanacijo transportnega vodovodnega omrežja do stanovanjske soseske z namenom zagotavljanja zadostne količine vode za vse nove uporabnike.

 1. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Zap. št.

K.o.

Parc. št.

Ocenjena oz. izklicna vrednost (EUR) – brez DDV-ja

1.

Koseze

1633/20

31.520,20

2.

Koseze

1633/22

30.745,00

3.

Koseze

1633/24

31.433,00

4.

Koseze

1633/25

31.463,00

5.

Koseze

1633/26

35.988,50

6.

Koseze

1633/27

34.089,60

7.

Koseze

1633/28

36.635,00

8.

Koseze

1633/29

32.478,40

9.

Koseze

1633/30

32.301,80

10.

Koseze

1633/31

30.909,60

11.

Koseze

1633/32

34.486,40

12.

Koseze

1633/33

35.167,70

 

Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 250,00 EUR (velja za vse nepremičnine).

Kupnina za zemljišča zajema vrednost stavbnega zemljišča. Stroške komunalne opreme bo kupec plačal v skladu z določili Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07), v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Kupec nosi ob nakupu stroške, ki so nastali s parcelacijo in cenitvijo zemljišča ter znašajo 249,11 EUR na zemljišče. Stroške v zvezi z izvedbo pravnega posla (overitev, 22 % davek na dodano vrednost in zemljiškoknjižni predlog) prav tako nosi kupec.

 

 1. Način in rok plačila kupnine: Kupnine za navedene nepremičnine poravnajo kupci na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v 8 (osmih) dneh od izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v petek, 15.4.2016, ob 9.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do dne 14.4.2016, do 14. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti).

 

 1. Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 4.000,00 EUR. Varščina mora biti nakazana do dne 14.4.2016, do 14. ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnino parc. št. _________«. V kolikor želijo dražitelji kupiti eno zemljišče (ne glede na to, katero zemljišče bo to), plačajo varščino v višini 4.000,00 EUR. Če pa so dražitelji zainteresirani za nakup več zemljišč, morajo položiti varščino za vsako od njih.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. Dražitelji, ki plačajo varščino in ne pristopijo k dražbi oziroma pred draženjem odstopijo in ne sprejmejo niti izklicne cene, nimajo pravice do vračila varščine.

 

 1. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje do dne 14.4.2016, do 14. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:
  • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
  • matično in telefonsko številko,
  • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
  • dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila razviden predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
  • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
  • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).

 

 1. Pogoji in pravila javne dražbe:
  • Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno dne 14.4.2016, do 14. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).
  • Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
  • Dražbo bo vodila komisija, imenovana pri županu.
  • Po prijavi na dražbo, pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oz. če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
  • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena.
  • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev, dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, se šteje, da nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
  • Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno.
  • Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
  • Javna dražba se glede posameznega predmeta prodaje šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
  • Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
  • Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).
  • Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
  • Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

 

 

 1. Drugi pogoji:
  • Občina Ilirska Bistrica si kot prodajalec na podlagi določbe 5. odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika (Ur.l. RS, št. 87/02, 18/07), na zemljiščih pridržuje odkupno pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo po poplačilu kupnine in izdanem zemljiškoknjižnem dovolilu s strani občine pridobil lastninsko pravico, v naslednjih 10 letih od sklenitve prodajne pogodbe, pod določenimi pogoji odkupi nazaj zemljišče, ki je predmet kupoprodajne pogodbe, in sicer po enaki ceni, kot jo je občina prodala. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske pravice na kupca. Po preteku navedenega obdobja bo občina kupcu izdala izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna pravica prenehala. Stroške vpisa in izbrisa odkupne pravice v zemljiško knjigo nosi Občina Ilirska Bistrica. V primeru ustanovitve stavbne pravice (pred iztekom trajanja odkupne pravice), občina ne bo podala soglasja.
  • Občina Ilirska Bistrica lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se izpolni pogoj, da kupec v roku 10 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe, ne dokonča objekta do III. gradbene faze (konstrukcijska dela vseh etaž in podstrešja, izvedba strešne konstrukcije in izvedba krovskih del).
  • Pogodbena omejitev je tudi v tem, da se kupec zemljišča na podlagi določb 2.-4. odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika zavezuje, da v roku 10 let od sklenitve te pogodbe ne bo odsvojil zemljišča. V primeru kršitve te določbe je kupec v skladu z zakonom odgovoren za morebitno škodo, ki bi s tem nastala občini.

 

 1. Informacije: Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica, tel. št. 71 12 324 ali tel. št. 71 12 320.

 

 1. Opozorilo: Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Dražiteljem se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

 

Občina Ilirska Bistrica

Župan

Emil Rojc

Na prejšnjo stran