Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

Objavljeno dne 24. marec 2016

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

 

 

Številka:711- 4/2016

Datum: 24.3.2016

 

 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

 

NAMERO

o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, kot solastnica do deleža ½-ce nepremičnine parc. št. 1231 k.o. Podgrad ustanovi na delu cit. nepremičnine služnostno pravico za legalizacijo napušča in izolacijo ter dostopa za vzdrževanje objekta na parc. št. 1230/1 k.o. Podgrad. Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Župan

Emil Rojc

 

Na prejšnjo stran