Objava prostega delovnega mesta Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica "Bistriški odmevi"

Objavljeno dne 07. julij 2016

Objava prostega delovnega mesta Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica "Bistriški odmevi"

Občina Ilirska Bistrica: Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

 

- objava: na spletni strani Občine Ilirska Bistrica in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje dne 7.7.2016

- rok za prijavo: 8 dni (do 15.7.2016)

 

Na podlagi  54. člena, 7. odstavka 57. člena v zvezi z 68. in 70. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT), 23. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, in naknadne spremembe), 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), 22. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14, 7.2.2008) in v skladu z določbami Zakona o medijih ((Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

Prosto delovno mesto Publicist VII/I - Odgovorni urednik

glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

 

1. Kandidat mora v vlogi navesti in predložiti naslednja dokazila:

- ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, državljanstvo,

- izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;

- pisno izjavo o zaključku šolanja, z navedbo naziva končane šole, smerjo in datumom zaključka in dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,

- navedba poklica, za katerega je usposobljen,

- naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja in dokazilo o zaposlitvi (v primerih, če je kandidat zaposlen),

- dokazilo o referencah s področja novinarskega dela (oziroma o objavah v medijih vpisanih v razvid medijev),

- kratek življenjepis,

- kratko vizijo oz. izhodišča za programsko zasnovo glasila,

- pisno izjavo, da je poslovno sposoben;

- pisno izjavo, da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,

- pisno izjavo, da ne uživa imunitete po ustavi ali zakonu,

- pisno izjavo, da za namen izbirnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, če dokazil k vlogi ne predloži sam.

 

2. Kandidat mora poleg zakonskih pogojev, ki jih urejajo predpisi delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) / najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) / najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

-

-

Želena znanja:

- poznavanje uporabe računalnika.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

3. Izbrani kandidat bo opravljal predvsem naslednje naloge:

 • zagotavljanje rednega izhajanja glasila, vključno v elektronski obliki in sodelovanje v vseh fazah nastajanja glasila,
 • skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, sodelovanje pri oblikovanju občinskega glasila, publikacij, spletnih strani,
 • sodelovanje pri spremljanju dogodkov in pripravljanje člankov,
 • sodelovanje pri oblikovanju internih glasil,
 • delo odgovornega urednika,
 • vodenje uredništva,
 • sklicevanje sej uredniškega odbora,
 • celoten pregled nad glasilom,
 • priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila in potrebnih postopkov oddaje javnih naročil za grafično pripravo in tisk glasila, sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa z delovnega področja,
 • oblikovanje in urejanje občinske spletne strani (urednica spletnega portala), ki zajema tudi objave na spletni strani, oblikovanje in objave kataloga informacij javnega značaja, objavo občinskih predpisov z oblikovanjem baze podatkov, skrb za redno posodabljanje vsebin spletnega portala, zasnovo vsebin in profesionalno pripravo tekstov na način, da so obiskovalcem razumljive in dostopne, kontaktiranje, usklajevanje in pridobivanje informacij za potrebe občinskega spletnega portala od urednikov spletnih strani posameznih zavodov, društev in drugih, katerih vsebine se predstavljajo na portalu občine in sodelovanje pri razvoju spletnega portala,
 • skrb za izvajanje in spoštovanje kodeksa novinarske poklicne etike ter druge naloge v skladu z Zakonom o medijih,
 • stiki z javnostmi po pooblastilu,
 • posredovanje informacij javnega značaja po pooblastilu,
 • spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog.

 

4. Publicist VII/1 - odgovorni urednik glasila Bistriški odmevi je strokovno-tehnično delovno mesto v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, v Uradu župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, šifra DM J017087. Kraj opravljanja dela: Ilirska Bistrica. Prosto je eno delovno mesto.

 

Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog župana.

Odgovornemu uredniku traja mandat štiri leta.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo štirih let, s polnim delovnim časom in občasno z začasno prerazporeditvijo delovnega časa.

 

5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni stani Občine Ilirska Bistrica, www.ilirska-bistrica.si.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejeti odločitvi.

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

6. Informacije o izvedbi postopka javne objave so dostopne na tel.št. 05 71 41 361 in prek  el. pošte: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

Številka: 030-3/2016

Datum: 1.7.2016

 

 

                                                                                               Občina Ilirska Bistrica

                                                                                              ŽUPAN

                                                                                              Emil ROJC, l.r.

 

 

 

Na prejšnjo stran