Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev "VESELI DECEMBER 2016"

Objavljeno dne 28. oktober 2016

Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev "VESELI DECEMBER 2016"

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Ur. list RS, št. 8/2016, z dne 5.2.2016), župan Občine Ilirska Bistrica objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev 

»VESELI DECEMBER 2016«  v Občini Ilirska Bistrica

 

Predmet razpisa oziroma sofinanciranja sta dva sklopa prireditev:

 

SKLOP 1 – PRAVLJIČNI DECEMBER ZA NAJMLAJŠE

 

 1. prireditev ob praznovanju sv. Miklavža, v terminu med 4. in 7. decembrom 2016,
 2. prižig Pravljične deželice, v terminu od 7. do 13. decembra, na lokaciji Športni park Nade Žagar,
 3. prihod dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo primerno terminu, v terminu od 27. do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vidmu ali na Trgu maršala Tita

 

Oddaja se celoten sklop prireditev in ne posamezna prireditev. Prireditve morajo biti primerne praznovanju določenega namena.  

 

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala celoten sklop prireditev do višine največ 3.600 evrov z vključenim DDV oziroma do 100% upravičenih priznanih stroškov prireditev.

 

Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v občini.

 

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:

 

Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
      -  6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,

 -  3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.

 

Delež pričakovanega sofinanciranja Občine:

  -    10 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0% do 20% predračunske vrednosti  

       prireditve,

  -    5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti  

       prireditve,

  -    3 točke za pričakovani sofinancerski delež nad 50% predračunske vrednosti  

       prireditve.

 

Upravičeni stroški izvedbe prireditve so:

 • material za izdelavo scene in kostumov,
 • material za izvedbo delavnic za otroke,
 • strošek izvedbe recitala, gledališke ali lutkovne igrice in podobno,
 • odškodninsko zavarovanje prireditve,
 • varovanje prireditve,
 • promocijski material (plakati),
 • najem prostora za izvedbo prireditve.

 

Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:

 • nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
 • stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih.

SKLOP 2 – VESELI DECEMBER ZA MLADE IN SILVESTROVANJE NA PLACU

 

 1. večerni zabavno-glasbeni program - koncert (prireditev brez vstopnine), lokacijo izbere prijavitelj v soglasju s sofinancerjem,
 2. Silvestrovanje na Placu

 

II. Osrednja prireditev silvestrovanja naj:

 • bo organizirana v Ilirski Bistrici, na Trgu maršala Tita - Placu,
 • se odvija s pričetkom najmanj od 21.00 ure do 01.00 ure naslednjega dne,
 • vključuje gostinsko ponudbo,
 • vsebuje glasbeni program z vsaj eno glasbeno zasedbo, z izborom katere soglaša sofinancer,
 • vključuje odštevanje časa do 24.00 ure oziroma 00.00 ure,

 

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala celoten sklop 2, do višine največ 6.000 evrov z vključenim DDV oziroma do 100% upravičenih priznanih stroškov prireditve.

 

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:

 1. Predlagan program vključuje priznane glasbene izvajalce – prijavitelj ob prijavi predloži reference glasbene skupine, kot so nastopi, prejete nagrade na festivalih, samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slovenije:
 • 30 točk prejme  program, ki vključuje 2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem prostoru,
 • 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem prostoru

 

  Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
 • 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
 • 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev

 

  Delež pričakovanega sofinanciranja Občine:

  -  20 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0% do 20% predračunske vrednosti  

      prireditve,

  -   10 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti  

      prireditve,

  -   0 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve

 

Upravičeni stroški izvedbe prireditev so:

 

Za prireditev pod 2.1. (vrednost postavke je lahko največ do 40% od celotne vrednosti sklopa 2):

 • strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali posameznika s spremljevalno skupino,
 • strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
 • odškodninsko zavarovanje prireditve,
 • varovanje prireditve,
 • promocijski material (plakati)

 

Za prireditev pod 2.2. (vrednost postavke je lahko največ do 60% od celotne vrednosti sklopa 2)

 • strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali posameznika s spremljevalno skupino,
 • strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
 • odškodninsko zavarovanje prireditve,
 • varovanje prireditve,
 • promocijski material (plakati).

 

Občina Ilirska Bistrica sofinancira:

 • do 100% upravičenih priznanih stroškov prireditve, ob pogoju, da organizator dostavi verodostojna dokazila o 100% stroških izvedbe vsake posamezne priznane postavke.

 

Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:

 • stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih,
 • drugih nastalih stroškov, ki niso navedeni kot upravičeni strošek.

 

4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis:

 

Na Javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji za izvedbo in sofinanciranje prireditve/ev iz sklopa 1. ali/in 2. ali obeh razpisanih sklopov skupaj, ki so registrirani in imajo v času objave Javnega razpisa vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa.

Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica morajo biti brez vstopnine.

Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v občini Ilirska Bistrica.

 

5. Navodila za izdelavo prijav:

 

Prijava mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,  
 • podrobno finančno konstrukcijo prireditve, iz katere je razviden pričakovani delež sofinanciranja, delež sponzorskih sredstev in delež lastnih sredstev, za vsako iz niza prireditev posebej,
 • plan promocije in oglaševanja prireditve,  
 • podroben opis vsebine programa, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini.

 

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva po tem Javnemu razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo navesti kot sofinancerja, v skladu s pogoji tega Javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine.

 

6. Način oddaje prijav:

 

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do srede, 9. novembra 2016, do 9.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis: »Javni razpis – Veseli december 2016 - ne odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

7.  Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega Javnega razpisa do zaključka Javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si  .

 

8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri

 

Odpiranje prijav bo v sredo, dne 9. novembra 2016, ob 12.00 uri. Odpiranje ni javno.

Prijave odpira in obravnava tričlanska Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana Občine Ilirska Bistrica.

Če Komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku pet dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.

Nepravilno oddane prijave in prijave, ki ne bodo oddane na obrazcu Razpisne dokumentacije in ne bodo vsebovale vse z Javnim razpisom zahtevane dokumentacije in prilog, se zavržejo s sklepom.

Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 10 dni od odpiranja prijav in pozvani k sklenitvi pogodbe.

 

 

Številka: 410-146/2016

Datum: 18.10.2016

 

                                                                                            ŽUPAN

                                                                                        Emil Rojc, l.r.

 

Razpisna dokumentacija

 

Na prejšnjo stran