Osnutek vizije celostne prometne strategije Občine Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 06. december 2016

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
v občini Ilirska Bistrica so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.

Na podlagi izvedenih javnih razprav, delavnic, intervjujev in anket smo oblikovali temelje za skupno vizijo razvoja prometa v občini. Z objavo osnutka vizije z današnjim dnem odpiramo 3. javno razpravo. Vabljeni torej k branju osnutka vizije CPS Ilirska Bistrica ter k posredovanju vaših mnenj. Še posebej vas vabimo k razpravi 12. 12. 2016, kjer bomo ob 17.00 v Domu na Vidmu (mala dvorana) v okviru 3. in 4. javne razprave skupaj z vami dokončno oblikovali vizijo, nato pa izbrali ukrepe, s katerimi jo bomo uresničevali.

Vaša mnenja nam lahko posredujete na naslov cps@ilirska-bistrica.si.

 

OSNUTEK VIZIJE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Ilirska Bistrica bo s pametnim načrtovanjem prometnih ureditev in strateškimi usmeritvami v razvoj in spodbujanje vseh vrst mobilnosti stremela k trajnostnemu razvoju občine.

Z varnimi in udobnimi peš in kolesarskimi povezavami, strateškim in celostnim načrtovanjem javnega prostora, spodbujanjem alternativnih oblik trajnostne mobilnosti ter zagotavljanjem varne in kvalitetne infrastrukture bo omogočala dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev. Pri tem bo posebno pozornost namenjala prijetnemu in zdravemu bivalnemu okolju.

Občina bo po svojih najboljših močeh prispevala k izboljšavam vseh vrst javnega potniškega prometa ter skrbela za boljše in bolj varne cestne povezave z avtocestnim križem, s čimer bo zagotavljala čim boljšo povezanost znotraj občine kot tudi širše. Aktivno bo pristopila k izboljšanju avtobusnih povezav in drugih oblik javnega prevoza, spodbujala bo uporabo, nadgradnjo in boljšo izkoriščenost železniške infrastrukture v občini ter se preko železnice povezala tako s širšimi regijskimi centri kot tudi s Hrvaško.

CPS Logo

Na prejšnjo stran