Odločba - javno dobro

Objavljeno dne 01. marec 2017

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OBČINSKA UPRAVA

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

 

Številka: 371-80/2016

Datum: 28.2.2016

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB, 76/0879/0951/1040/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 76/16– odl. US) in prvega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10,  20/11–odl. US, 57/12101/13–ZDavNepr, 110/1319/15) v upravni zadevi ugotovitve o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO

 

 

  1. Nepremičnine:

 

Zap. št.

Katastrska občina

Parc.št.

1

2528 Koseze

683/1

2

2578 Podbeže

709/67

3

2545 Podgraje

177/6

4

2580 Račice

1/10

5

2512 Šembije

6/2

6

2534 Tominje

808/2

7

2524 Trnovo

82/10

8

2524 Trnovo

82/25

9

2539 Velika Bukovica

1166/42

10

2539 Velika Bukovica

1038/5

11

2539 Velika Bukovica

1038/2

12

2539 Velika Bukovica

1048/4

13

2539 Velika Bukovica

1048/7

14

2539 Velika Bukovica

1048/10

15

2539 Velika Bukovica

1048/12

16

2539 Velika Bukovica

1048/14

17

2546 Zabiče

4/11

18

2546 Zabiče

468/6

19

2533 Zajelšje

630/5

20

2533 Zajelšje

5/5

21

2533 Zajelšje

631/6

22

2533 Zajelšje

631/4

23

2531 Zarečje

404/2

 

 

ki so zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica, so javno dobro in se jim določi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

  1. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 371-80/2016 z dne 26.1.2017 (Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2017) o vzpostavitvi statusa javnega dobra, se na navedenih nepremičninah vzpostavi status javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah.
  2. Na nepremičninah:

 

Zap. št.

Katastrska občina

Parc.št.

1

2528 Koseze

683/1

2

2578 Podbeže

709/67

3

2545 Podgraje

177/6

4

2580 Račice

1/10

5

2512 Šembije

6/2

6

2534 Tominje

808/2

7

2524 Trnovo

82/10

8

2524 Trnovo

82/25

9

2539 Velika Bukovica

1166/42

10

2539 Velika Bukovica

1038/5

11

2539 Velika Bukovica

1038/2

12

2539 Velika Bukovica

1048/4

13

2539 Velika Bukovica

1048/7

14

2539 Velika Bukovica

1048/10

15

2539 Velika Bukovica

1048/12

16

2539 Velika Bukovica

1048/14

17

2546 Zabiče

4/11

18

2546 Zabiče

468/6

19

2533 Zajelšje

630/5

20

2533 Zajelšje

5/5

21

2533 Zajelšje

631/6

22

2533 Zajelšje

631/4

23

2531 Zarečje

404/2

 

 

se po pravnomočnosti te odločbe v zemljiški knjigi vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Zaradi vpisa zaznambe v zemljiško knjigo, se odločba po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču.

  1. Stroški v tem postopku niso nastali.

 

 

Obrazložitev:

 

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na svoji 18. seji dne 26.1.2017 sprejel sklep št. 371-80/2016  (Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2017), o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:

 

Zap. št.

Katastrska občina

Parc.št.

1

2528 Koseze

683/1

2

2578 Podbeže

709/67

3

2545 Podgraje

177/6

4

2580 Račice

1/10

5

2512 Šembije

6/2

6

2534 Tominje

808/2

7

2524 Trnovo

82/10

8

2524 Trnovo

82/25

9

2539 Velika Bukovica

1166/42

10

2539 Velika Bukovica

1038/5

11

2539 Velika Bukovica

1038/2

12

2539 Velika Bukovica

1048/4

13

2539 Velika Bukovica

1048/7

14

2539 Velika Bukovica

1048/10

15

2539 Velika Bukovica

1048/12

16

2539 Velika Bukovica

1048/14

17

2546 Zabiče

4/11

18

2546 Zabiče

468/6

19

2533 Zajelšje

630/5

20

2533 Zajelšje

5/5

21

2533 Zajelšje

631/6

22

2533 Zajelšje

631/4

23

2531 Zarečje

404/2

 

 

V sklepu je opredeljeno, da nepremičnine v naravi predstavljajo ceste in druge javne površine, zato se na njih vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11–odl. US, 57/12101/13–ZDavNepr, 110/1319/15; v nadaljevanju: ZGO-1) v 2.2. točki 2. člena definira, da grajeno javno dobro lokalnega pomena predstavlja grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

 

V 3. členu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14–odl. US, 46/15; v nadaljevanju: ZCes-1) določa, da so javne ceste prometne površine splošnega pomena za promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in pravila cestnega prometa, ter so javno dobro in kot take izven pravnega prometa. 1. odstavek 39. člena ZCes-1 deli javne ceste na državne in občinske ceste.

 

39. člen ZCes-1 dalje določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin, glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru pa kategorizira občinske ceste na lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti.

 

Občina Ilirska Bistrica je sprejela Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01), ki v 4. členu določa, da se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti, ter so javno dobro v lasti in upravljanju občine (11. člen). Sprejet je bil tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/01, v nadaljevanju Odlok), v katerem je uredila občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe.

 

Občinske ceste se skladno z 2. členom Odloka kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Lokalne ceste so lokalne ceste med naselji v Občini Ilirska Bistrica in med naselji v Občini Ilirska Bistrica in naselji v sosednjih občinah ter ceste v mestu Ilirska Bistrica z uvedenim uličnim sistemom (3. člen Odloka). Javne poti so javne poti v naseljih in med naselji in javne poti v mestu Ilirska Bistrica (6. in 7. člen Odloka).

 

V 4. členu Odloka, ki podrobneje določa lokalne ceste med naselji v Občini Ilirska Bistrica in med naselji v Občini Ilirska Bistrica in naselji v sosednjih občinah, je pod zap. št. 12 določena lokalna cesta št. LC 135120, namenjena mešanemu prometu, potek ceste G1-6 – Koseze – Velika Bukovica - Harije – R3-630.  Navedena cesta poteka tudi po nepremičninah parc. št. 1166/42, 1038/5, 1038/2, 1048/4, 1048/7, 1048/10, 1048/12, 1048/14 k.o. 2539 Velika Bukovica, ki so zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica. Pod zap. št. 15 je določena lokalna cesta št. LC 135150, namenjena mešanemu prometu, potek ceste R2-404 – Podbeže – tovarna Plama - Hrušica – G1-7.  Navedena cesta poteka tudi po nepremičnini parc. št. 709/67 k.o. 2578 Podbeže, ki je zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica.

 

V 6. členu Odloka, ki podrobneje določa javne poti v naseljih in med naselji, je pod zap. št. 36 določena javna pot št. JP 635360, namenjena mešanemu prometu, potek ceste R2-404 – Šembije – R2-404. Navedena pot poteka tudi po nepremičnini parc. št. 6/2 k.o. 2512 Šembije, ki je zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica. Pod zap. št. 96 je določena javna pot št. JP 635960, namenjena mešanemu prometu, potek ceste LC 135120 – Zajelšje – stanovanjska hiša (Zajelšje št. 15). Navedena pot poteka tudi po nepremičninah parc. št. 630/5, parc. št. 631/6 in parc. št. 631/4 k.o. 2533 Zajelšje, ki so zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica. Pod zap. št. 135 je določena javna pot št. JP 636360, namenjena mešanemu prometu, potek ceste G1-7 – Račice – križišče.  Navedena pot poteka tudi po nepremičnini parc. št. 1/10 k.o. 2580 Račice, ki je zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica. Pod zap. št. 175 je določena javna pot št. JP 636760, namenjena mešanemu prometu, potek ceste LC 135200 – Podgraje – cerkev.  Navedena pot poteka tudi po nepremičnini parc. št. 177/6 k.o. 2545 Podgraje, ki je zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica.

 

V 7. členu Odloka, ki podrobneje določa javne poti v mestu Ilirska Bistrica, je pod zap. št. 22 določena javna pot št. JP 637080, namenjena mešanemu prometu, potek ceste LC 135250 – Bistrica – stanovanjska hiša (Hrib svobode št. 16).  Navedena cesta poteka tudi po nepremičnini parc. št. 82/25 k.o. 2524 Trnovo, ki je  zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica.

 

Zemljišča parc. št. 683/1 k.o. 2528 Koseze, parc. št. 82/10 k.o. 2524 Trnovo, parc. št. 4/11 k.o. 2546 Zabiče, parc. št. 468/6 k.o. 2546 Zabiče, parc. št. 5/5 k.o. 2533 Zajelšje in parc. št. 404/2 k.o. 2531 Zarečje, pa v naravi predstavljajo nekategoriziranih ceste in poti.

Zemljišče parc. št. 808/2 k.o. 2534 Tominje v naravi predstavlja igrišče.

 

Skladno z določili 211. člena ZGO-1 se z dnem uveljavitve zakona šteje, da grajeno javno dobro, kot ga opredeljujejo določbe zakona, ureja tudi Zakon o javnih cestah, katerega je nadomestil ZCes-1.

Ob upoštevanju že cit. predpisov, ki urejajo vprašanja lastništva javnih cest ter drugih javnih površin, gre ugotoviti, da cit. nepremičnine spadajo pod javne občinske ceste in druge javne površine in so kot take nesporno javno dobro v lasti Občine Ilirska Bistrica.

 

V skladu z 21. členom ZGO-1 je potrebno za nepremičnine, ki so grajeno javno dobro lokalnega pomena, na podlagi sklepa občinskega sveta občine, izdati ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti, s katero pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Ob uporabi cit. določil gre ugotoviti, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Odločbo o ugotovitvi tega pravnega dejstva izda po uradni dolžnosti občinska uprava, kot to določa 2. odstavek 212. člena ZGO-1, in se na podlagi 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, 58/2003, 37/08, 45/08, 28/09, 79/10, 25/11, 14/15–ZUUJFO) in 21. člena ZGO-1 po pravnomočnosti odločbe zaznamuje v tusodni zemljiški knjigi.

 

Naslovni organ je na podlagi podanega in uvodoma cit. določil odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe.

S tem je odločba utemeljena.

 

Odločba je po 23. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5,  14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 32/16) takse prosta. Drugi stroški v postopku niso nastali.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od javnega naznanila. O pritožbi odloča župan občine. Pritožba se lahko vloži pisno, pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Urad župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za pritožbo 18,10 evrov.

 

Taksa se lahko plača z nakazilom na račun št. 0123-8438-0309-183, referenca št. 11 75370-7111002-2017 ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (v gotovini ali s plačilno/kreditno kartico). Če bo taksa plačana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog UPN, obdelan s strani banke/pošte ali izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev ali spletno potrdilo o opravljenem plačilu, iz katerega sta razvidna datum in ID plačila).

 

 

 

Postopek vodila:                                             Vodja Odd. za gospodarsko infrastrukturo     

Damijana Pugelj, mag.upr.ved                      Občine Ilirska Bistrica

Svetovalka II                                                 Dragica Kastelic Boštjančič

 

 

 

 

 

 

 

VROČITI:

  1. Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,

 

PO PRAVNOMOČNOSTI

  1. Zemljiška knjiga pristojnega sodišča.

 

 

                                                                                                            

                                       

Na prejšnjo stran