POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE NA LOKALNIH VODOVODIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2016

Objavljeno dne 20. marec 2017

V letu 2016 je bilo registriranih sedem lokalnih vodovodov na območju občine Ilirska Bistrica katere upravljajo lokalne (krajevne) skupnosti in sicer so to lokalni vodovodi Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane, Kuteževo, Podgraje in Zabiče. Vsi vodovodi so v letu 2016 nadaljevali z oskrbo s pitno vodo prebivalcev krajevnih skupnost, kjer se vodni viri nahajajo.

Lokalni vodovodi Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Kuteževo in Zabiče so uspešno dobavljali zdravstveno ustrezno pitno vodo svojim uporabnikom.  Zaradi vpliva slabih vremenskih razmer na vodonosno območje je v preteklem letu bilo nekaj manjših omejitev uporabe pitne vode. Po umiritvi vremenskih razmer se je nadaljevalo z nemoteno dobavo pitne vode. Kako bi se izognili omejitvam v takšnih slabih vremenskih situacijah se bo poskušalo v naslednjem obdobju pripraviti rešitev za omilitev ali preprečitev vpliva vremenskih razmer na varno dobavo pitne vode prebivalcem.

Lokalni vodovod Zabiče se je v letu 2016 odločil za povečanje kapacitet shranjevanja pitne vode in se je pričela izgradnja novega večjega vodohrana. Dela še potekajo in se pričakuje začetek obratovanja v prvi polovici leta 2017.

Na lokalnem vodovodu Trpčane pripravljalna dela na vodovodu še vedno potekajo ter zaradi tega ni vzpostavljen notranji nadzor v zakonsko predpisani obliki in se še vedno za preskrbo uporablja surova neobdelana voda v katerih se pojavljajo mikrobiološki parametri kateri se spremljajo v notranjem nadzoru in državnem monitoringu.

Skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09,75/15)  se je v letu 2016 nadaljevalo z izvajanjem notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode. Rezultati vzorčenj notranjega nadzora so navedeni v priloženi tabeli.

Hkrati se je v letu 2016 še izvajal državni monitoring na vseh vodovodih v s katerimi upravljajo krajevne skupnosti. Rezultati vzorčenja državnega monitoringa so predstavljeni v priloženi tabeli.

VODOVOD

NOTRANJI NADZOR

DRŽAVNI MONITORING

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

FIZIKALNO KEMIJSKE ANALIZE

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

FIZIKALNO KEMIJSKE ANALIZE

skladne

neskladne

Skladne

Neskladne

Skladne

Neskladne

skladne

neskladne

VRBOVO

2

0

1

0

2

0

2

0

VRBICA

2

0

1

0

2

0

2

0

JABLANICA

3

1

1

0

2

0

2

0

TRPČANE

2

0

1

0

1

1

1

1

KUTEŽEVO

7

2

3

1

1

1

2

0

PODGRAJE

3

0

1

0

2

0

2

0

ZABIČE

2

0

1

0

1

1

2

0

 

 

 

 

V letu 2017 bodo vsi uporabniki lokalnih vodovodov v občini Ilirska Bistrica obveščeni skladno z Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09,75/15) in po strokovnih priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, glede na ugotovitve notranjega nadzora in državnega monitoringa  povezanih s kakovostjo pitne vode ali morebitnih vzdrževalnih del, katere je treba izvesti in sicer na naslednji način:

Člen Pravil-

nika

Vzrok za obveščanje

 Čas obveščanja  

   Način obveščanja  

9. Vzrok neskladnosti pitne vode  hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. osebno,
2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja,

3. z obvestilom na vaški oglasni deski.

21. Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode Čim prej, a najkasneje v dveh urah. Obvešča se vsak dan do preklica

1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si),

3. Osebno.

21. Preklic omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode Čim prej

1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si),  3. Osebno.

22.

Izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si),  3. Osebno.

31. Obveščanje v primeru pridobitve dovoljenja za odstopanje Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh 1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si),  3. Osebno.
34. Letno poročilo o skladnosti pitne vode Najmanj enkrat letno 1. Radio Koper,
2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si),  3. Osebno.
       

Jaroslav Rehak, univ.dipl. san. inž.

     
       
     
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prejšnjo stran