Celostna prometna strategija občine Ilirske Bistrice

Objavljeno dne 13. april 2017

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na svoji 19. redni seji, ki je potekala 6. aprila 2017, potrdil in sprejel Celostno prometno strategijo.

Občina Ilirska Bistrica je z namenom izboljšanja urejanja prometa kot ene izmed prednostnih tem za uspešno urejanja prostora v letu 2016 pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije. Ta predstavlja nov pristop k načrtovanju prometa, ki je temelj za doseganje višje kakovosti bivanja v občini. Osredotoča se na celovito načrtovanje, ki se od tradicionalnega načrtovanja prometa razlikuje po tem, da na prvo mesto postavlja ljudi in rešitve zanje ter obenem zadovoljuje gospodarske, socialne in okoljske potrebe družbe. Osrednja cilja strategije sta boljša dostopnost in višja kakovost bivanja, izboljšanje infrastrukture je pri tem le eden izmed načinov za doseganje ciljev. Pri oblikovanju dokumenta je pomembno vlogo imela tudi širša javnost, občanke in občani ter ključni deležniki, ki so preko različnih dogodkov (javne razprave, intervjuji, ankete, delavnice ipd.) podali svoje poglede,  mnenja in predloge za ukrepe na področju urejanja prometa.

Svetniki so na seji izpostavili, da pričakujejo predvsem dobre prometne povezave do regionalnih središč, saj javni prevoz v tem trenutku ni konkurenčna alternativa, občani pa za prevoze večinoma uporabljajo osebna vozila. Prav tako pričakujejo umiritev in zmanjšanje tovornega prometa, predvsem skozi naselja, želijo pa si tudi dolgo pričakovane in načrtovane avtoceste, ki bi rešila mnogo težav, povezanih s tranzitnim prometom in varnostjo v središčih naselij. Varnost je nasploh eden najpomembnejših elementov pri načrtovanju izboljšav, zato bo tudi pri premiku v trajnostno mobilnost občina največjo pozornost namenila varnemu gibanju vseh udeležencev v prometu. Občina si bo prizadevala tudi za urejanje pogojev za večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, tako za varno kolesarjenje in pešačenje na kratkih razdaljah, umik tranzitnega prometa iz središč in izboljšanje pogojev za večjo uporabo javnega prevoza z urejanjem prestopne točke v Ilirski Bistrici.

 

Celostna prometna strategija izpostavlja pet prioritetnih stebrov, in sicer:

  • Zdravo okolje in kakovost bivanja;
  • Dobro delujoč javni potniški promet;
  • Dobra povezanost z regijo,
  • Več kolesarjenja in hoje - izkoristiti potenciale kolesarjenja in hoje;
  • Boljša splošna prometna varnost.

 

V mesecu maju bo celoten dokument CPS, kjer so navedeni konkretni ukrepi za uresničevanje prioritetnih ciljev razvoja trajnostne mobilnosti v Ilirski Bistrici, objavljen na spletni strani  www.ilirska-bistrica.si  in v tiskani obliki.

 

Na prejšnjo stran