Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju Občine Ilirska Bistrica v času referendumske kampanje

Objavljeno dne 29. avgust 2017

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (UR. I. RS, št. 41/07, 103/07-ZPoIS-D, 105/08-Odl. US, 11/11,28/11 – Odl.US, 98/13) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Ur. I. RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) ter v skladu z Odlokom o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 66/97 in Ur. objave glasila Snežnik, št. 4/98), župan Občina Ilirska Bistrica objavljam

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE

Za čas referendumske kampanje v zvezi z zakonodajnim referendumom o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (OdZIUGDT) bo občina Ilirska Bistrica zagotovila naslednja plakatna mesta, na katerih ima posamezen organizator referendumske kampanje možnost informiranja volivcev v občini o kandidatu.

 

 

A.8 fiksnih panojev v mestu Ilirska Bistrica približnih dimenzij 70/100 cm

1. ROZMANOVA PRI POLICIJI                                                                           M

2. BAZOVIŠKA – NASPROSTI OBČINE - LEVA STRAN                                               V

3. MARKET IL. BISTRICA - LEVA STRAN                                                         V

4. ULICA 7. MAJA - LEVA STRAN                                                                      V

5. GUBČEVA ULICA (AVTOŠOLA) - LEVA STRAN                                       V

6. GABRJE (PRI KAPELCI)                                                                                    M

7. S-13                                                                                                                        M

8. VILHARJEVA PRI VRTCU - LEVA STRAN                                                    V

 

M – mali oglasni pano

V – veliki oglasni pano

 

 

B.16 prenosnih kovinskih panojev v približno istih dimenzij, kot pod tč. 1, za plakatiranje v mestu Ilirska Bistrica.

 

Panoje se lahko postavi po izbiri organizatorja referendumske kampanje na naslednjih lokacijah:

1.TITOV TRG

2.PRI KASARNAH TRNOVO - NASPROTI SPAR-A

 

 

Na panojih, kot so opredeljeni pod točko A. in B., lepi in vzdržuje plakate pooblaščeni izvajalec JP KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o. ter odstranjuje nepravilno nalepljene plakate na stroške organizatorja.

Vsakemu organizatorju referendumske kampanje se zagotovi brezplačno en prenosi kovinski pano

opredeljen pod točko B

Za preostale panoje je cena 0,50 € z DDV za eno plakatno mesto.

 

2.

Organizatorji si lahko sami izdelajo priložnostne panoje in jih postavijo:

-v mestu Ilirska Bistrica na lokacije navedene pod točko B,

-v drugih naseljih lahko postavijo organizatorji priložnostne panoje le v dogovoru s soglasjem lastnika oz. upravljalca glede na lokacijo postavitve priložnostnega panoja

 

Priložnostne panoje postavijo in odstranijo organizatorji referendumske kampanje sami. Ravno tako sami lepijo in vzdržujejo svoje panoje.

3.

Posamezni organizator referendumske kampanje ima lahko na območju Občine Ilirska Bistrica postavljene plakate na največ dveh lokacijah v naseljih Podgrad, Knežak, Jelšane in na največ eni lokaciji v ostalih naseljih občine.

4.

Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi zato pristojni organ. Na drogove javne razsvetljave ni dovoljeno obešati transparentov in plakatirati.

 

5.

Dodelitev panojev iz 1.A točke teh pogojev se določi z žrebom, v primeru, da poda pisno zahtevo za plakatiranje več kot 1 organizator.

 

V žreb se vključijo organizatorji referendumske kampanje, ki so na JP KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o., Prešernova 7, Ilirska Bistrica, dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času referendumske kampanje do vključno 08.09.2017 do 15 ure. Ob oddaji vloge morajo organizatorji referendumske kampanje določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov.

6.

Žrebanje plakatnih mest bo 9.9.2017 ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 14, Ilirska Bistrica.

7.

Sprejeti pogoji se objavijo na oglasni deski in spletni strani občine Ilirska Bistrica.

Pogoji brezplačna plakatna mesta

Na prejšnjo stran