NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

Objavljeno dne 05. oktober 2017

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28.9.2017, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

 

  1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je:
  • poslovni prostor v izmeri 28 m2, št. stavbe 39, k.o. Snežnik (Sviščaki), po izklicni ceni 30 EUR/mesec,
  • poslovni prostor v izmeri 181 m2, št. stavbe 917, k.o. Ilirska Bistrica (Rozmanova ul. b.š., Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 3,42 EUR/mesec/m2,

 

 

Poslovni prostori se oddajo v najem za dobo petih let. Pogodbi bosta sklenjeni po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 

 

 

 

Številka zadeve: 3528-52/2017

                         3528-50/2017

 

                         

 

Datum: 4.10.2017

 

 

 

          

        župan Emil Rojc, l.r

       Občina Ilirska Bistrica

 

Na prejšnjo stran