Javna dražba za prodajo nepremičnin

Objavljeno dne 23. april 2018

Številka: 478-49/2012

Datum: 20.04.2018

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-49/2018 z dne 19.04.2018,

 

Javno dražbo za

prodajo nepremičnin

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, faks 7141-284.

 

 1. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin-posameznih zemljišč v stanovanjski soseski Koseze po metodi javne dražbe.

 

 1. Opis predmeta prodaje:

Zemljišča v stanovanjski soseski Koseze:

Zap. št.

K.o.

Parc. št.

Površina

1.

Koseze

1633/22

715

2.

Koseze

1633/25

730

3.

Koseze

1633/26

835

4.

Koseze

1633/27

804

5.

Koseze

1633/28

850

6.

Koseze

1633/29

766

7.

Koseze

1633/30

746

8.

Koseze

1633/31

729

9.

Koseze

1633/32

829

10.

Koseze

1633/33

877

 

 

Zemljišča so na prodaj posamično, po sistemu videno – kupljeno.

Navedena nezazidana stavbna zemljišča v k.o. Koseze se nahajajo v naselju Koseze v enoti KS06 z namensko rabo stavbno zemljišče, območja stanovanj, urbana strnjena stanovanjska pozidava.

 

 

 

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Zap. št.

K.o.

Parc. št.

Površina

Izklicna cena (EUR)

1.

Koseze

1633/22

715

30.700,00

2.

Koseze

1633/25

730

31.500,00

3.

Koseze

1633/26

835

36.000,00

4.

Koseze

1633/27

804

34.100,00

5.

Koseze

1633/28

850

36.600,00

6.

Koseze

1633/29

766

32.500,00

7.

Koseze

1633/30

746

32.300,00

8.

Koseze

1633/31

729

30.900,00

9.

Koseze

1633/32

829

34.500,00

10.

Koseze

1633/33

877

35.200,00

 

 

Za zemljišča v k.o. Koseze lahko dražitelji dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 300,00 EUR.

Kupnina za zemljišča zajema vrednost stavbnega zemljišča in stroške komunalne opreme zemljišča. Stroške komunalnega prispevka za stavbo plača kupec posebej v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. Kupec nosi ob nakupu tudi vse stroške povezane z izvedbo pravnega posla (cenitev, overitev, 22 % davek na dodano vrednost, zemljiškoknjižni predlog….). Stroški se plačajo ob podpisu pogodbe oz. ob overitvi in vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo.

 

 1. Način in rok plačila kupnine: Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v 8 (osmih) dneh od izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v sredo, 16.5.2018, ob 15.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do dne 15.05.2018, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti).

 

 1. Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne vrednosti posameznega zemljišča za katerega bodo dražili. V primeru draženja več zemljišč mora dražitelj plačati varščino za vsako zemljišče posebej. Varščina mora biti nakazana do dne 15.05.2018, do 12.00 ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo zemljišč- parc. št.________ k.o. Koseze«. 

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.

 

 1. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje do dne 15.05.2018, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:
  • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
  • matično in telefonsko številko,
  • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
  • dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila razviden predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
  • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
  • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).

 

 1. Pogoji in pravila javne dražbe:
  • Dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani župana.
  • Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno dne 15.05.2018, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).
  • Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
  • Dražitelj na dražbi izkaže svojo istovetnost z osebnim dokumentom (osebna izkaznica ali potni list).
  • Po prijavi na dražbo, pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oz. če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
  • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena.
  • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev za isto nepremičnino ponudijo enako ceno, se šteje, da nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
  • Če je dražitelj samo eden, ki sprejme izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno.
  • Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
  • Javna dražba se glede posameznega predmeta prodaje šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
  • Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
  • Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).
  • Posamezne nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
  • Z najugodnejšimi dražitelji se sklenejo pogodbe najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na posamezni nepremičnini v zemljiško knjigo bo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine.

 

 1. Drugi pogoji:

Občina Ilirska Bistrica si kot prodajalec zemljišč v k.o. Koseze na podlagi določbe 5. odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13), na teh zemljiščih pridržuje odkupno pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo po poplačilu kupnine in izdanem zemljiškoknjižnem dovolilu s strani Občine Ilirska Bistrica pridobil lastninsko pravico, v naslednjih 10 letih od sklenitve prodajne pogodbe, pod določenimi pogoji odkupi nazaj zemljišče, ki je predmet kupoprodajne pogodbe in sicer po enaki ceni, kot jo je Občina Ilirska Bistrica prodala. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske pravice na kupca. Po preteku navedenega obdobja bo Občina Ilirska Bistrica kupcu izdala izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna pravica prenehala. Stroške vpisa in izbrisa odkupne pravice v zemljiško knjigo nosi Občina Ilirska Bistrica. V primeru, da bi kupec pred iztekom trajanja odkupne pravice želel na zemljišču ustanoviti stavbno pravico, občina k takemu poslu ne bo podala soglasja.

Občina Ilirska Bistrica lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se izpolni pogoj, da kupec v roku 10. let od sklenitve kupoprodajne pogodbe ne dokonča objekt do III. gradbene faze (konstrukcijska dela vseh etaž in podstrešja, izvedba strešne konstrukcije in izvedba krovskih del)

V kupoprodajni pogodbi se kupec zemljišča na podlagi določb 2.-4. odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika zavezuje, da v roku 10 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe ne bo odsvojil zemljišča. V primeru kršitve te določbe bo kupec odgovoren za morebitno škodo, ki bi s tem nastala Občini Ilirska Bistrica.

 

 1. Informacije in obvestilo: Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica, tel. št. 71 41 361 oz. na e naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

 1. Opozorilo:

Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Dražiteljem se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

 

 

 

                       

Občina Ilirska Bistrica

             Župan

                                                                                                           Emil Rojc l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prejšnjo stran