SKLEP O GOMANCIH

Objavljeno dne 22. februar 2018

K.o.:  2508 Snežnik

IDPOS:  6027

 

 

Številka dokumenta: 02112-70/2018-2

Datum izdaje:           21. 2. 2018

 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2508 Snežnik, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti, naslednji

 

 

SKLEP

 

 

1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, prične s

    1. 3. 2018 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2508 Snežnik izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Območje nastavitve zemljiškega katastra obsega ožje območje naselja Gomance, ki se nahaja južno od parcele 2230 in 2239 v katastrski občini 2508 Snežnik in ga z druge strani omejuje državna meja z Republiko Hrvaško, kot je bila določena s končno razsodbo arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne 29. 6. 2017.

 

2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper.

 

3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 30. 4. 2018 na Območno geodetsko upravo Koper, Geodetska pisarna Postojna, Jenkova ulica 3, 6230 Postojna.

 

4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa se bo izvedel v spodaj navedenih rokih:

-    zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra do 15. 5. 2018,

     (Zbiranje podatkov ne vključuje podatkov o lastništvu.)

-    izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra do 20. 8. 2018,

-    poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige do 1. 9. 2018,

-    evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru v roku 7 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa.

 

5.  Stroškov postopka ni.

 

 

Obrazložitev:

 

Arbitražno sodišče v Haagu je 29. junija 2017 razglasilo končno razsodbo o arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve morske in kopenske meje med državama. V zvezi z razsodbo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH), ki je bil 8. decembra 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/2017. Zakon nalaga Geodetski upravi Republike Slovenije, da evidentira mejo v evidenci državne meje v skladu s kartografskim prikazom poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Na podlagi prej omenjenega zakona Geodetska uprava nepremičnine, ki preidejo v državno ozemlje Republike Slovenije, po uradni dolžnosti vpiše v uradne evidence, zemljiške parcele v zemljiški kataster, stavbe pa v kataster stavb ali register nepremičnin. Postopek nastavitve zemljiškega katastra  se za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, izvede v skladu s 141. in 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.).  Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.

Območna geodetska uprava Koper je s tem sklepom v skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZEN določila območje, na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega katastra,  podatek o začetku postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra ter  določila roke za izvedbo posamezne faze postopka.

Na podlagi podatkov uradnih evidenc in dokumentov, ki jih bodo predložili lastniki oziroma uporabniki zemljišč, ter drugih razpoložljivih podatkov bo Območna geodetska uprava Koper izdelala predlog nastavitve zemljiškega katastra in ga skupaj s pozivom za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige poslala pristojnemu sodišču. Po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča bo geodetska uprava predlog nastavljenega zemljiškega katastra in lastnike parcel evidentirala v zemljiškem katastru.

 

Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006 – u.p.b. in nasl.) – je geodetska uprava odločila, da stroškov postopka ni. 

 

Geodetska uprava je sklep izdala na podlagi drugega odstavka 141. člena ZEN in 118. člena ZUP.

 

Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih taksah – ZUT-UPB5 (Uradni list RS, št. 106/2010-u.p.b. in št. 32/16).

 

Pouk o pravnem sredstvu

 

Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 258. člena ZUP ni dovoljena.

 

 

 

 

                                                                                    Miroslav Logar,

                                                                              podsekretar

 

 

 

 

Objaviti:

      1.   v Uradnem listu Republike Slovenije,

      2.   na krajevno običajen način.

Na prejšnjo stran