Ravnanje z odpadnim jedilnim oljem v Občini Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 01. januar 2019

Odpadna jedilna olja in masti nastajajo v gospodinjstvih. Uvrščamo jih med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 25.

Odpadna jedilna olja in masti nastajajo v gospodinjstvih. Uvrščamo jih med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 25.

Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/08) je odpadno jedilno olje prepovedano mešati z drugimi odpadki, odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice ali neposredno v vode in izpuščati v tla. Prav tako ga je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki (velja za ločevanje v namenskih rjavih posodah in na kompostu).

Po pripravi hrane, zlasti po cvrtju, odpadno jedilno olje spada med nevarne odpadke, saj je organsko visoko obremenjen odpadek in ga moramo pravilno ločevati. Velikokrat odpadno olje pristane v odtoku, stranišču ali celo na kompostu. S takšnim dejanjem ravnamo neodgovorno, saj škodujemo našemu okolju, ker:

  • obremenimo vodne vire;
  • povečamo stroške kanalizacijskega omrežja;
  • uničimo mikroorganizme na malih komunalnih čistilnih napravah in povečamo stroške njenega obratovanja;
  • omogočimo glodavcem hranila za njihovo preživetje in nadaljnjo reprodukcijo.

 

Zbrano odpadno jedilno olje gre v nadaljnjo predelavo. Iz 1 litra olja se tako pridela 90 % biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja. Ostanek je glicerin, ki se uporablja kot sestavina v farmacevtski industriji.

Po uporabi v gospodinjstvu olje najprej ohladite, potem pa ga zlijte v izrabljeno plastenko/steklenico ali pa v 3,5-litrsko namensko zbirno posodo za odpadno jedilno olje (slika 1), ki jo vsi zainteresirani dobite na sedežu podjetja                                                                JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. Ko je posoda z odpadnim jedilnim oljem polna, jo odnesete izpraznit v Zbirni center Ilirska Bistrica ali vsebino izlijete v za to namenjene ulične zbiralnike, ki bodo postavljeni na ekoloških otokih (tabela 1). Ekološke otoke bomo po mestu Ilirska Bistrica in ostalih vaseh v naši občini sproti dodatno izpolnjevali.

 

Tabela 1: Lokacije uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje

Ilirska Bistrica

Podgrad

Knežak

Rozmanova ulica – pri garažah

Ekološki otok pri pošti

Ekološki otok pri gasilskem domu

Gubčeva ulica

Rečica

 

Slika 1: Namenska zbirna posoda za odpadno jedilno olje

olje

 

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

Na prejšnjo stran