Geodetske storitve

Objavljeno dne 01. januar 2019

Kupon za 10% popust na geodetske storitve

Geodetske storitve

 • ureditev meje
 • parcelacija
 • izravnava meje
 • dolocitev zemljišča pod stavbo in izdelava elaborata za evidentiranje stavbe
 • izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb
 • dolocitev hišne številke
 • izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb
 • označitev meje v naravi
 • izdelava elaborata lokacijske izboljšave
 • zakoličba stavbe ali drugih objektov
 • inženirska geodezija
 • vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • pomoč pri prodaji in nakupu nepremičnin (izpeljava celotnega posla)

 

2

 

Knezak 3, 6253 Knezak

Tel.: +386 (0)31 733 290, +386 (0131 344 738

info@merkantil-geo.si, http://merkantil-geo.si

 

Na prejšnjo stran