Odločba - javno dobro, k.o. Čelje

Objavljeno dne 17. marec 2016

Odločba - javno dobro, k.o. Čelje

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OBČINSKA UPRAVA

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 371-11/2016

Datum: 15.3.2016

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05 popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1, 62/10 popr., 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12; v nadaljevanju ZGO-1) v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

                                                                         ODLOČBO

 

Ugotovi se, da so nepremičnine: parc. št. 1291/1 (ID znak: 2521-1291/1-0) k.o. 2521 Čelje, parc. št. 1290/1 (ID znak: 2521-1290/1-0) k.o. 2521 Čelje, parc. št. 1289/3 (ID znak: 2521-1289/3-0) k.o. 2521 Čelje, parc. št. 582/59 (ID znak: 2521-582/59-0) k.o. 2521 Čelje,

ki so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro, v lasti Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, matična št. 5880416000.

Nepremičnine, ki so navedene v prejšnji točki, so grajeno javno dobro lokalnega pomena –javne poti. Na nepremičninah: parc. št. 1291/1 (ID znak: 2521-1291/1-0) k.o. 2521 Čelje, parc. št. 1290/1 (ID znak: 2521-1290/1-0) k.o. 2521 Čelje, parc. št. 1289/3 (ID znak: 2521-1289/3-0) k.o. 2521 Čelje, parc. št. 582/59 (ID znak: 2521-582/59-0) k.o. 2521 Čelje,

se po pravnomočnosti te odločbe v zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica do celote, na ime Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Matična številka: 5880416000, ter zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.

 

                                                                        Obrazložitev:

 

Skladno z določili 211. člena ZGO-1 se z dnem uveljavitve zakona šteje, da grajeno javno dobro, kot ga opredeljujejo določbe zakona, ureja Zakon o javnih cestah, katerega pa je nadomestil Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12; v nadaljevanju ZCes-1). ZCes-1, ki ureja status in kategorizacijo javnih cest in druga vprašanja javnih cest, v svojem 3. členu določa, da so javne ceste prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih, in so javno dobro ter kot take izven pravnega prometa. 1. odstavek 39. člena ZCes-1deli javne ceste na državne in občinske ceste. 39. člen ZCes-1 dalje določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin, glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru pa kategorizira občinske ceste na lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti.

 

Občina Ilirska Bistrica je sprejela Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01), ki v 4. členu določa, da se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti, ter so javno dobro v lasti in upravljanju občine (11. člen). Sprejet je bil tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/01, v nadaljevanju Odlok), v katerem so urejene občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe.

 

Nepremičnine parc. št. 1291/1, parc. št. 1290/1, parc. št. 1289/3 in parc. št. 582/59 k.o. 2521 Čelje, v naravi predstavljajo občinske nekategorizirane poti.

 

Vse nepremičnine iz izreka te odločbe, so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro, vendar ni navedeno ali gre za grajeno javno dobro državnega ali lokalnega pomena. V zemljiškem katastru je Občina Ilirska Bistrica določena kot upravljavec nepremičnin.

 

V 212. členu ZGO-1 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra državnega oz. lokalnega pomena ter postopek za ugotovitev statusa grajenega javnega dobra državnega oz. lokalnega pomena. Za ugotovitev statusa ni potreben sklep občinskega sveta, kot je potreben za pridobitev statusa v primerih, ko so dejanski pogoji za ustanovitev statusa nastopili po uveljavitvi ZGO-1, zadostuje že ugotovitvena odločba občinskega organa, ki predstavlja podlago za vpis lastninske pravice na nepremičnini na lokalno skupnost in zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Predmetne nepremičnine so v zemljiški knjigi že vpisane kot javno dobro, kar pomeni, da že imajo pridobljen status javnega dobra in zato ni potreben poseben akt lokalne skupnosti o priznanju takšnega statusa nepremičninam.

 

Naslovni organ je na podlagi podanega in uvodoma cit. določil odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe.

S tem je odločba utemeljena.

 

Vročitev te odločbe se v skladu s 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10, 82/13) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa in na spletni strani organa, ki je to odločbo izdal.

 

Odločba je po 23. členu Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) takse prosta. Drugi stroški v postopku niso nastali.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve z javnim naznanilom. O pritožbi odloča župan občine. Pritožba se lahko vloži pisno, pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Urad župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10) znaša upravna taksa za pritožbo 18,12 evrov.

 

Taksa se lahko plača z nakazilom na račun št. 0123-8438-0309-183, referenca št. 11 75370-7111002-2016 ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (v gotovini ali s plačilno/kreditno kartico). Če bo taksa plačana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog UPN, obdelan s strani banke/pošte ali izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev ali spletno potrdilo o opravljenem plačilu, iz katerega sta razvidna datum in ID plačila).

 

Postopek vodila:                                            Vodja Odd. za gospodarsko infrastrukturo     

Damijana Pugelj, mag.upr.ved                                 Občine Ilirska Bistrica

Svetovalka II                                                            Dragica Kastelic Boštjančič

 

 

VROČITI:

1.      Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,

2.      Arhiv, tu.

 

PO PRAVNOMOČNOSTI

1.      Zemljiška knjiga pristojnega sodišča.

Na prejšnjo stran