Javna dražba za prodajo nepremičnine

Objavljeno dne 23. april 2018

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-37/2018,  z dne 19.4.2018 objavlja

 

Javno dražbo za prodajo nepremičnine

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, faks 7141-284.

 

 1. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe

 

 1. Opis predmetov prodaje:

Zap. št.

Vrsta nepremičnine

K.o.

Parc. št.

Površina zemljišča m2

1.

zemljišče

Hrušica

3746/15

6200

 

 

Zemljišče se prodaja po sistemu videno – kupljeno. 

 

Navedeno nezazidano stavbno zemljišča se nahaja v območju proizvodnih dejavnosti - I; gospodarske cone - IG; oznaka EUP HS 02; način urejanja: OPN-podrobni PIP. Na zemljišču ni vpisana nobena pravica ali dejstvo, ki omjejuje lastninsko pravico. Zemljišče ni komunalno opremljeno.

 

 1. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 3746/15 k.o. Hrušica znaša 42.780,00 EUR.

 

Najnižji znesek višanja: 1.000,00 EUR

 

Kupec nosi ob nakupu vse stroške povezane z izvedbo pravnega posla (cenitev, overitev, davek na dodano vrednost, zemljiškoknjižni predlog….). Stroški se plačajo ob podpisu pogodbe oz. ob overitvi in vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo.

 

 1. Način in rok plačila kupnine: Kupnine za navedene nepremičnine poravnajo kupci na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v 8 (osmih) dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v ponedeljek, 14.5.2018, ob 9.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do 10.5.2018, do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti).

 

 1. Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 4.300,00 EUR. Varščina mora biti nakazana do dne 9.5.2015 do 12. ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnino parc. št. 3746/15 k.o. Hrušica «.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.

 

 1. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje do 10.5.2018 do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:
  • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
  • matično in telefonsko številko,
  • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
  • dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila razviden predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
  • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
  • potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).

 

 1. Pogoji in pravila javne dražbe:
  • Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 10.5.2018 do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).
  • Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
  • Dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu.
  • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena.
  • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
  • Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno.
  • Če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 8. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine.
  • Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
  • Javna dražba se glede posameznega predmeta prodaje šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
  • Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
  • Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
  • Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
  • Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

 

Informacije: Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica, tel. št. 71 12 328 – Jožica Strle Mankuč ali tel. št. 71 12 320 – Dragica Kastelic Boštjančič.

 

 1. Opozorilo: Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

 

 

Občina Ilirska Bistrica

Emil ROJC l.r.

 

Na prejšnjo stran