Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

Objavljeno dne 19. april 2019

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 35280-1/2019-11 z dne 18.4.2019, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

 

 

  1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem sta:
  • poslovni prostor – pisarna št. 14 -  v izmeri 15,7 m2, parc. št. 3108, k.o. Trnovo, po izklicni ceni 90 EUR/mesec,
  • poslovni prostor – pisarna št. 15 -  v izmeri 18,9 m2, parc. št. 3108, k.o. Trnovo, po izklicni ceni 108 EUR/mesec,

 

 

Poslovna prostora se oddata v najem za dobo petih let. Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 

 

 

 

Številka zadeve: 3528-28/2019-2

Datum: 19.4.2019

 

 

 

                                                                                                    Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                      župan Emil Rojc, l.r.

Na prejšnjo stran