Facebook

Civilna zaščita

znak cz

Civilna zaščita Občine Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250  Ilirska Bistrica

Tel.: 05 71 41 361, Fax: 05 71 41 284
e-mail: luka.spilar@ilirska-bistrica.si

Kaj je to Civilna zaščita ?

Kako deluje Civilna zaščita? Kako reševalci zvedo za nesrečo? Kdo jih obvesti o nesreči? Kdo sproži sireno? Kako so gasilci že po nekaj minutah na intervenciji? Kdo so ljudje, ki priskočijo na pomoč ob vsake veliki nesreči, pa naj bo naravna ( dež, toča, poplave, zemeljski plaz ali ujme) ali pa nesreče, ki jih povzroči človek?  Kdo vse to organizira in kdo vodi?

Gotovo ste si vsaj katero od zgornjih vprašanj že kdaj zastavili, morda celo bolj pogosto zadnji čas, ko naše kraje, pa v veliko večjem obsegu tudi ves svet, prizadevajo takšne in drugačne naravne nesreče. Odgovor na vsa ta in še mnoga druga vprašanja, ki se ukvarjajo z organizacijo celovitega, učinkovitega in enotnega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, daje sistem Zaščite in reševanja (ZiR). Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Sistem Zaščite in reševanja sestavlja več različnih organizacij in služb, organiziranih na vseh nivojih – državnem, regijskem in lokalnem. Medtem ko za organiziranje prvih dveh skrbi država, je lokalni nivo organiziranja zaščite in reševanja v pristojnosti občin.

Glavno vlogo pri zaščiti, reševanju in pomoči ob nesrečah imajo gasilska in druga društva, kot so gorski reševalci, jamarji, kinologi, taborniki, in drugi, ki so vključena v sistem. Gasilce s pomočjo alarmiranja prek pozivnikov, po potrebi pa tudi z znakom sirene aktivira Regijski center za obveščanje. Vsi občani, očividci ali prizadeti v nesreči so o nesreči dolžni obvestiti regijski center na številko 112. V primeru nesreče večjega obsega (potres, katastrofalne poplave, jedrska nesreča) poveljnik Civilne zaščite (CZ) občine skliče štab CZ občine, ki ga sestavljajo strokovnjaki z različnih področij pomembnih za zaščito in reševanje. V kolikor štab oceni, da obseg nesreče presega zmogljivosti rednih reševalnih služb (gasilska služba, nujna medicinska pomoč, policija, druge službe) vpokliče enote Civilne zaščite občine.

Za razliko od gasilcev sodelovanje v Civilni zaščiti temelji na dolžnostni osnovi, kar pomeni, da je po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami vsak državljan Republike Slovenije potencialni obveznik civilne zaščite, razen z zakonom določenih izjem ter tistih, ki so v nacionalno varnostni sistem države vključeni že po drugi poti. Vsaka občina ima tako lastne enote civilne zaščite, sestavljene iz njenih občanov. Vrhovni organ CZ na ravni občine je štab civilne zaščite, pomembnejše enote pa so ekipe za prvo pomoč, ekipe za gradbeno-tehnično reševanje, ekipe za logistično podporo, ekipe za RKB dekontaminacijo itd.

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

 V državni pristojnosti je predvsem:

 • urejanje sistema načrtovanja razvojnega in raziskovalnega dela
 • organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in delovanja ter sistema zvez
 • organiziranje in pripravljanje državnih sil za zaščito in reševanje ter pomoč
 • priprava programov izobraževanja in usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč.

občinski pristojnosti pa je predvsem:

 • spremljanje nevarnostih
 • obveščanje prebivalcev o nevarnostih
 • izvajanje zaščitnih ukrepov
 • razvijanje osebne in vzajemne zaščite
 • organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo usposabljanje.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

Celoten sistem postopkov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, je natančno opredeljen in razdelan v občinskih načrtih zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč. Načrti ob tem vsebujejo tudi vse pomembnejše informacije o zaščitno-reševalnih službah, enotah, članih CZ, o podjetjih in firmah, s kateri ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju del v primeru nesreč, načrti prav tako opredeljujejo postopke obveščanja medijev in javnosti.

Ali želite sodelovati? 

 Bi želeli tudi sami sodelovati v sistemu Zaščite in reševanja in tako pomagati ljudem, ko se znajdejo v stiski? V takšnem primeru se oglasite na sedežu Civilne zaščite občine Ilirska Bistrica, kjer bomo glede na vaše znanje in izkušnje našli najprimernejši način za vaš prispevek k zaščiti in reševanju. Bistveno je, da s skupnimi močmi ublažimo posledice potencialnih naravnih in drugih nesreč, hkrati pa upamo, da do njih sploh ne pride. Vendar je žal največkrat tako, da nas nesreča udari, ko to najmanj pričakujemo.

Kako ukrepati ob nesreči?

Posameznik se mnogokrat znajde v situaciji, v kateri je očividec ali soudeleženec v nesreči, vendar ne ve, kam naj pokliče, na katero službo se mora obrniti za pomoč (ali so to gasilci, policija, zdravstveni dom…). Prav zato je bila uvedena enotna klicna številka 112 za obveščanje ob vseh vrstah nesreč. To je številka Regijskega centra za obveščanje, na katero udeleženec ali očividec nesreče dežurnemu delavcu sporoči podatke o nesreči, ta pa naprej obvesti pristojne službe in organe. Pomembno je, da posameznik ob nesreči čim hitreje pokliče na 112 in dežurnemu jasno ter razločno navede čim več ključnih informacij o nesreči. Klicna številka 112 je pravi naslov tudi za primere v prometni nesreči.

logo 112

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

Ko kličete na številko 112 povejte:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave...)
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Številko 112 pokličite:

 • Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nijno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije
 • Če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja
 • Če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

 vir: spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje


Aktualna obvestila

ar©tur