Facebook

Nadzorni odbor

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Predsednik MATEJ VALENČIČ
Namestnica predsednika ANITA KIRN
Članica LEA POLH BAŠA
Član TADEJ PRIMC
Članica MATEJA VIČIČ

              

Pristojnosti

Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini v okviru svojih pristojnosti v skladu z 31. členom Statuta Občine Ilirska Bistrica:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.


Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanjem učinkovitosti in gospodarnosti občinskih proračunskih sredstev.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. Nadzorni odbor sme obvestiti javnost o svojih ugotovitvah šele takrat, ko je njegovo poročilo dokončno.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi ter občinskemu svetu najmanj dvakrat letno poroča o svojem delu in ugotovitvah. Občinski svet, župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

V kolikor nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotovi pri poslovanju občine hujšo kršitev predpisov, mora o teh kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Predsednika, namestnika predsednika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet z večino glasov navzočih članov občinskega sveta.

Člani nadzornega odbora svojo nalogo opravljajo nepoklicno. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani sveta krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev in člani vodstev političnih strank.

Pristojnosti nadzornega odbora zahtevajo strokovnost njegovih članov, zato morajo biti v odbor imenovani ljudje, ki so praviloma poznavalci oziroma imajo izkušnje s finančno računovodskega področja.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Nadzorni odbor sprejema odločitve na svojih sejah z večino glasov navzočih članov nadzornega odbora.

ar©tur