Facebook

Urejanje prostora

Z občinskimi prostorskimi akti občine se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Ob tem se upoštevajo usmeritve iz državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varstvenih zahteve.

V postopkih državnega prostorskega načrtovanja se v prostor umešča prostorske ureditve državnega pomena, predvsem večje infrastrukturne objekte.

Dostop do podatkov o prostorskih aktih tudi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

iObčina - občinski pregledovalnik prostorskih podatkov z osnovno namensko rabo

ar©tur