Facebook

Župan

župan Občine Ilirska Bistrica
dr. Gregor Kovačič

Soba: 2/I
Telefon: 05/71 41 361
E-naslov:

 

podžupan Občine Ilirska Bistrica Andrej Černigoj

podžupan Občine Ilirska Bistrica Boštjan Kerma

 

Župan opravlja naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa občino,
 • župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja,
 • skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih pravnih aktov občine,
 • skliče sejo sveta, če jo na njegov predlog ne skliče predsednik sveta, v roku enega meseca od podanega predloga,
 • zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje,
 • opozarja pristojna ministrstva na nezakonitost oz. nepravilnost odločitve občinskega sveta, če se odločitve nanašajo na zadevo, ki je z zakonom prenešena na občino,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte,
 • ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta, razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje OS ter predlagati obravnavanje določenih zadev na seji občinskega sveta; sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo,
 • določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
 • odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi,
 • sprejme načrt zaščite in reševanja,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • imenuje poveljnika civilne zaščite občine ter sektorske in krajevne poveljnike ter štabe civilne zaščite,
 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
 • določi organizacije,ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči ter organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in Statut Občine Ilirska Bistrica.

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

 

ar©tur