Facebook

Splošno

Občinska uprava opravlja v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter v skladu s statutom in drugimi akti občine uprave, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi predstojniki organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.

Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, naslednje uprave naloge:

 • izvajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta,
 • izdajanje posamičnih upravnih aktov,
 • priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in gradiv za občinske odbore in občinski svet,
 • opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za občinske organe,
 • opravljanje vseh računovodskih, knjigovodskih in blagajniških ter drugih administrativno – tehničnih del v zvezi z izvajanjem občinskega proračuna, delovanjem občinskih organov in uprave,
 • upravljanje z občinskim premoženjem, zagotavljanje izvajanja javnih služb in zavodov ter nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • izvajanje in vodenje investicij v pristojnosti občine,
 • pospeševanje razvoja na področju gospodarstva, gospodarske infrastrukture, družbenih dejavnosti ter zaščite in reševanja,
 • priprava aktov za odločanje o prostoru v občini, ki vključujejo tudi pripravo in sprejem prostorskih planskih aktov,
 • priprava aktov za odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena,
 • priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij,
 • priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za dodelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesijah,
 • predlaganje ukrepov urejanja prometa, ki je v pristojnosti občine,
 • opravljanje drugih del in nalog, ki jih opravlja župan.


Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.


Naloge iz pristojnosti občine po pooblastilu župana opravljajo direktor občinske uprave, organizacijske enote in občinske javne službe.

ar©tur