Facebook

Katalog informacij

 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU   

Občina Ilirska Bistrica 

znak občine velik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Naslov:  Bazoviška cesta 14

Pošta:   6250 Ilirska Bistrica

Telefon:   05 714 13 61

Faks:        05 714 12 84

E-pošta: 

Župan:  dr. Gregor Kovačič

Odgovorna uradna oseba:    dr. Gregor Kovačič, župan

Datum prve objave kataloga:    1.8.2009

Datum zadnje spremembe:     2.6.2011

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:        http://www.ilirska-bistrica.si

Druge oblike kataloga:      Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu občine Ilirska Bistrica, v 

                                               sprejemni pisarni

Pravna podlaga:   Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

                              Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:           povezava

  

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

  2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

         Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin

         Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava

         Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:      povezava

         Organigram:

            organigram.jpg

 

 

2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

         Pristojni osebi:          direktorica občinske uprave

                                               Tatjana Urbančič, pravnica

         Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

         Tel: 05 714 13 61

         E-pošta:

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

         Državni register: povezava

         Predpisi lokalne skupnosti: katalog lokalnih predpisov občine

         Predpisi EU: povezava

 •  Zakon o financiranju občin /ZFO/ (Ur.l. RS, št. 80/1994, 45/1997 Odl.US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999, 59/1999 Odl.US: U-I-43/99, 61/1999 Odl.US: U-I-233/97, 79/1999, 89/1999 Odl.US: U-I-359/98, 119/2002 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/2003 Odl.US: U-I-256/00-6)
 • Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99, 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21)
 • Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995 Skl.US: U-I-213/95, 70/1995, 20/1998 Odl.US: U-I-283/94, 51/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-417/02-7, 73/2003 Odl.US: U-I-346/02-13)
 • Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij /ZPUODO/ (Ur.l. RS, št. 44/1996, 28/2001 Odl.US: U-I-322/98-15)
 • Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin /ZPDF/ (Ur.l. RS, št. 29/1995, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95)
 • Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/ (Ur.l. RS, št. 60/1994 (69/1994 - popr.), 69/1994, 73/1994 Odl.US: U-I-183/94, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 56/1998 (75/1998 - popr.), 67/1998 Odl.US: U-I-285/98, 67/1998 Odl.US: U-I-301/98, 72/1998 Odl.US: U-I-294/98, 72/1998 Odl.US: U-I-354/98, 72/1998 Odl.US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 52/2002)

Predpisi lokalnih skupnosti:

2.d Seznam predlogov predpisov

         Predlogi predpisov lokalne skupnosti:  /

 

2.e Seje občinskega sveta

         Seje občinskega sveta: povezava

         Zapisniki sej občinskega sveta: povezava

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

         Seznam strateških in programskih dokumentov:           /

         Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih:     /

 

2.g Seznam vrst upravnih in drugih postopkov

         Vrste upravnih in drugih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:            povezava

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

         Javno naročanje po ZJN2:       Portal javnih naročil

         Javni razpisi/naročila:       povezava

         Drugi razpisi, razpisi delovnih mest: povezava

         Druge objave: povezava

 

2.i Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

         1.

         Ime evidence: Prostorski informacijski sistem občine Ilirska Bistrica - iObčina

        Dostop do evidence: povezava

        

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

         1.  

         Ime informatizirane zbirke:        Dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju

         2.

         Ime informatizirane zbirke:        Finančni programi

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA       

  

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:         -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:   

 • osebni dostop na sedežu občine
 • dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:      Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski poti

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:    -

 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK        

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:      

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:       povezava

Drugi podoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: - 

Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja: 2010

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA    

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 

 1.  Zahteva v vpogled v gradivo za sprejem odločitev na Občinskem svetu
 2.  Zahteva za kopije zapisnikov delovnih teles in Občinskega sveta
 3. Zahteva za podatke o poteku postopkov v zvezi z prodajo nepremičnin
 4. Poraba proračunskih sredstev
 5.  Poraba proračunskih sredstev v zvezi z izvajanjem javnih služb
 6. Program prodaje nepremičnin
 7. Potek postopkov javnih naročil, vpogledi v dokumentacije
 8. Informacije v zvezi z lokalnimi volitvami

 

 

ar©tur